Παραβιάσεις δεδομένων

Παραβιάσεις Δεδομένων

Θα σας βοηθήσουμε να διερευνήσετε τις περιστάσεις/συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το συγκεκριμένο περιστατικό παραβίασης (πώς συνέβη; πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια ή οφείλεται σε ανθρώπινο σφάλμα; πότε συνέβη, ποια η έκτασή του; τι είδους δεδομένα εκτέθηκαν στην παραβίαση;), θα σας υποδείξουμε τα βήματα που θα σας επιτρέψουν να αντιμετωπίσετε το περιστατικό παραβίασης σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και θα σας βοηθήσουμε να επικοινωνήσετε με τον σωστό τρόπο το περιστατικό παραβίασης τόσο στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όσο και στα υποκείμενα των δεδομένων, όπου αυτό είναι απαραίτητο.