Υπηρεσίες DPO

Υπηρεσίες DPO

Υπηρεσίες Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων-ΥΠΔ (DPO) ως εξωτερικού συμβούλου ή ως μέρος της ομάδας ΥΠΔ σας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, η υπηρεσία ΥΠΔ μπορεί να ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες. Mε την επιλογή αυτή ή εταιρεία σας εξασφαλίζει :

  • Αποφυγή κυρώσεων από τις εποπτικές αρχές. Το άτομο από την ομάδα μας, το οποίο αναλαμβάνει τον ρόλο του ΥΠΔ, έχει την εμπειρία να χειρίζεται όλες τις επικοινωνίες με τις αρχές, προκειμένου είτε να υποβάλει ερωτήσεις είτε να παρέχει έγγραφα μόλις αυτά είναι έτοιμα – ακόμα κι αν δεν έχετε ακόμα συμμορφωθεί πλήρως με τον Κανονισμό.
  • Αποφυγή του κόστους πρόσληψης, προσαρμογής και διατήρησης ενός υπαλλήλου στη θέση του ΥΠΔ.
  • Ο εξωτερικός ΥΠΔ είναι απαλλαγμένος σε κάθε περίπτωση από πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, που είναι πολύ πιθανό να ανακύψει όταν τη θέση του ΥΠΔ αναλαμβάνουν οι επικεφαλής του internal audit, risk management, compliance ή της νομικής υπηρεσίας, και οι οποίοι είναι συνήθως η πρώτη επιλογή της εταιρείας  για να τους ανατεθεί ο ρόλος του ΥΠΔ.

Ως εξωτερικοί σύμβουλοι ή ως μέρος της ομάδας ΥΠΔ σας, προσφέρουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Αποτελούμε το σημείο αναφοράς για την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και χειριζόμαστε κάθε αναγκαία επικοινωνία και συνεργασία με την Αρχή.
  • Κάνουμε μηνιαίες συναντήσεις με τα αρμόδια πρόσωπα της εταιρείας σας για επίλυση θεμάτων και παροχή συμβουλών αναφορικά με τις υποχρεώσεις της εταιρείας σε σχέση με τον ΓΚΠΔ, όπως αυτές διαμορφώνονται από την τρέχουσα πρακτική και νομολογία.
  • Παρακολουθούμε τακτικά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης της εταιρείας σας διενεργώντας εσωτερικές επιθεωρήσεις, ιδίως όταν προσλαμβάνονται μη εκπαιδευμένοι υπάλληλοι που μπορεί να παραβιάσουν τον Κανονισμό από άγνοιά τους και προτείνοντας στη διοίκηση μέτρα για τυχόν διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να ληφθούν όταν αναδιαρθρώνεται η δομή του οργανισμού , ιδίως όταν αλλάζει το σχήμα του ή οι γεωγραφικές περιοχές των εμπορικών δραστηριοτήτων και δημιουργούνται νέα τμήματα, υποκαταστήματα ή γραφεία αντιπροσωπείας.
  • Ενημερώνουμε στελέχη της εταιρείας σχετικά με αλλαγές πολιτικών ή διαδικασιών ασφαλείας όταν αυτό απαιτείται.
  • Τηρούμε το υφιστάμενο αρχείο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (όπου απαιτείται).
  • Παρέχουμε συμβουλές για επικαιροποίηση τυχόν υπάρχουσας εκτίμησης αντικτ΄ύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (DPIA), εφόσον υλοποιούνται νέα projects ή επεξεργασίες που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα.